Tham quan nhà máy SenLan tại công ty tổng

  • Tham quan nhà máy SenLan tại công ty tổng

    Chụp ảnh kỷ niệm cùng các đối tác trên thế giới


    Tham quan nhà máy SenLan tại công ty tổng
    Hình ảnh Tổng thể tổng công ty và nhà máy sản xuất


    Dây chuyền sản xuất